Banner

Mensen eerst

Mensen eerst Politiek en verkiezingen gaan over mensen, niet over staatsstructuren of begrotingen. Ik sluit mij aan bij het nieuwe Groen dat een dubbele uitdaging voor ogen heeft: het klimaat verandert, maar het sociale klimaat is ook aan het veranderen. Ik wil geen planeet redden waar er geen mensen meer zijn om in te wonen. Ik ben dus bezorgd over de ongelooflijke snelle tempo waarmee planeet aarde aan het uitputten is. In gelijke mate, ben ik diep bezorgd over de groeiende ongelijkheid tussen mensen binnen Europa, maar ook de ongelijkheid tussen de Europese burgers en mensen uit andere landen. De traditionele partijen willen ons doen geloven dat de hoge werkloosheid en de slechte economie een gevolg is van de massale migratie. Dat klopt niet. Ze zullen je niet vertellen dat hun neo- liberale en conservatieve sociaal-economisch beleidspad sinds de jaren 1980 de directe oorzaak is van de financiële crisis van 2008, de eurocrisis van 2010 en de stijgende armoede ( 25 % of 121 miljoen mensen), (jeugd)werkloosheid en kinderarmoede. Ik geloof in een mensgerichte economisch en sociaal beleid gedreven door een eerlijke en rechtvaardige beleid met een win-win situatie voor iedereen.

Neen aan lobbyisten

Neen aan lobbyisten De invloed van lobbyisten in de Europese politiek moet worden aangepakt door een duidelijkere regeling. We redden de euro maar verliezen de Europeanen. Teveel nadruk ligt op economie, te weinig op democratie, transparantie in de besluitvorming en de deontologie van de volksvertegenwoordigers. Teveel economische belangen krijgen voorrang op de rechten van de mens, diens privacy en persoonlijke vrijheid.

Samenwerken in plaats van concurreren

Samenwerken in plaats van concurreren Wij willen dat Europa vertrekt vanuit solidariteit in plaats van concurrentie, dat Europa haar burgers beschermt, niet bedreigt. We pleiten voor degelijke jobs en gelijke standaarden zoals een gelijk inkomen voor gelijk werk. We willen een basisinkomen voor iedereen zodat meer zelfbeschikking en flexibiliteit mogelijk zijn. We streven naar kwaliteitsvol onderwijs en garanties op jobs voor jongeren. We willen een sociale Europol en dus sterke samenwerking tussen de nationale sociale inspectiediensten om misbruiken inzake verloning, huisvesting en ondermijning van de sociale zekerheidsstelsels onmogelijk te maken.

Groene Economie & Faire Belastingen

Groene Economie & Faire Belastingen Ik pleit voor groene belastingregime gebaseerd op het principe dat de vervuiler betaalt, maar ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Er moet een absolute einde komen aan belastingparadijzen, fiscale amnestie en belastingontduiking. Europa moet naar meer transparantie streven in het gebruik van haar middelen. Eenzijdig financieële beleidsvormingen diezich enkel op besparing richt mogen niet meer. Een faire, sociaal Europa creëert het best mogelijkheden voor de toekomstige generaties door slimme investeringen in groene banen en de groene economie.

Diaspora professionele integratie

Diaspora professionele integratie Het is triestig dat een leraar die in Afrika of Azië opgeleid werd vóór de migratie naar Europa kan geen job vinden zelfs als schoonmaker in een school waar hij of zij normaalgezien moet werken als lesgever. Het is ook onaanvaardbaar dat een migrant die in zijn of haar thuisland als arts gekwalificeerd is geen job kan vinden, zelfs als verpleegkundige in een ziekenhuis, zonder bijkomende opleinding van drie jaar. Het is zelfs meer deprimerend om op te merken dat in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, een dokter van een buitenlandse afkomst gewoon een professionele toelatingsexamen kan afleggen. Slaagt hij voor het examen, wordt hij zonder verdere formaliteiten toegelaten tot het uitoefenen van het medische beroep. Waarom is dit mogelijk in het Verenigd Koninkrijk en niet in België bijvoorbeeld? Dit is een verlies voor zowel de betrokken personen als voor Europa of de betrokken land. Het Europees Parlement heeft een rol in de professionele harmonisatie van diploma behaald buiten de Europees Unie.

Inclusief Europa

Inclusief Europa Een inclusief en gastvrij Europa ziet niemand als illegaal. Europa moet migratiestromen reguleren, zodat vluchtelingen - al dan niet tijdelijk - een veilige haven krijgen. Europa heeft onvervulde en niet passende arbeid behoeften. Er is nood aan het aanpassen van het onderwijssyteem met nadruk op arbeidsmarktgerichte opleidingen en herschooling. Tergelijketijd hebben recente arbeidsmarktstudies en specifieke ervaringen in de zorgsector hebben aangetoond dat migratie afgestemd kan worden op de behoeften van de arbeidsmarkt. We willen hard optreden tegen mensensmokkelaars en werkgevers die mensen zonder papieren uitbuiten. Het niet van toepassing dergelijke wetten te creëeren als stimulans voor de slechteriken. De boodschap moet zijn: misdaad aanpakken, maar niet vergeten de oorzaken van criminaliteit ook aan te pakken. Europa moet lidstaten dwingen om beter te voldoen aan de Europese verdragen inzake asielbeleid en mensenrechten.

Afrika - Europa handelsbeleid

Afrika - Europa handelsbeleid De handel tussen Europa en Afrika is zo oud al eeuwen oud. Handel en niet ontwikkelingshulp moet de nieuwe Europa - Afrikarelatie definiëren. Er is werk nodig aan beide kanten om dit lovenswaardige ideaal te bereiken. Fair tradebeleid moet de basis zijn voor deze nieuwe, rechtvaardige relatie. Op het eerste gezicht, zal elke stap in de richting van een billijke Afrika-Europa handelsbeleid gezien worden als nadelig voor Europa en een overwinning voor Afrika. Daar ga ik niet me akkoord, want ik ben ervan overtuigd dat eerlijke handel een beslissende onderdeel is van een rechtvaardiger Europa. Dit zal uiteindelijk leiden tot een win-win situatie voor iedereen. Ik wil een Europees Parlement dat Europa stimuleert voor een eerlijkere handel met Afrika in de verwachting dat de opbrengsten van dergelijke handelsbetrekkingen de ontwikkelingshulp gefinancierd door de Europese belastingbetalers zal vervangen. Het zal ook de ongezonde Afrika-Europa economisch afhankelijkheidscultuur geleidelijk afgebouwd worden op een duurzame manier.

bottom right image