Evaluating Africa-EU Climate Partnership Post-Paris

On the sidelines of the conference to launch the Covenant on  Demographic Change in Europe at the EU Committee of the Regions, I took some time out to speak to the EU Public Affairs programme, ‘Inside the Issues’ to evaluate the COP21 climate conference that took place in Paris, France. The broad focus of the brief but punchy talk was EU-Africa climate change relations within the context of the global discussions at COP21. On one hand you have African countries who do the least to pollute but pay the highest price in climate change terms. On the other hand you have the historical dimension of the EU that has been a leading contributor to global greenhouse gas emissions.

Collins Nweke at Inside the Issues 4 Dec 2015

In this context the specific topics covered include:

  • The credibility of an EU-Africa partnership on climate change, given their divergent views.
  • Who were the winners and losers at COP21
  • Should developed countries, like the EU, pay the highest price in contributing to a better climate?

Click here or on the picture to watch the discussion, which also includes the perspective of a researcher, thus balancing politics with academics and in my opinion, excellently well delivered.

Collins Nweke at Inside the Issues Dec 2015

Issues & Views

People come first

People First

Politics and elections should be about people. It shouldn’t be just about State structures or budgets. The new Green that I align with sees a twin issue, not a single issue. Yes, the climate is changing. But the social climate is also changing. I do not want to save the planet earth with nobody to live in it. Thus, I am concerned about the incredibly fast pace at which planet earth is depleting. In equal measure, I am deeply worried about the growing inequality between people within Europe, but also between European citizens and people from other countries. The traditional parties would like to make you believe that high unemployment and the poor economy is as a result of massive migration. That does not add up. They won’t tell you that their neo-liberal and conservative social and economic policy path since the 1980s is the direct cause of the financial crisis of 2008, the euro crisis of 2010 and rising poverty  (25% or 121 million poor Europeans) especially youths and infant poor. I believe in a people-centered economic and social policy driven by fair and equitable policies with a win-win for all.

Mensen eerst

Politiek en verkiezingen gaan over mensen, niet over staatsstructuren of begrotingen. Ik sluit mij aan bij het nieuwe Groen dat een dubbele uitdaging voor ogen heeft: het klimaat verandert, maar het sociale klimaat is ook aan het veranderen. Ik wil geen planeet redden waar er geen mensen meer zijn om in te wonen. Ik ben dus bezorgd over de ongelooflijke snelle tempo waarmee planeet aarde aan het uitgeputten is. In gelijke mate, ben ik diep bezorgd over de groeiende ongelijkheid tussen mensen binnen Europa, maar ook de ongelijkheid tussen de Europese burgers en mensen uit andere landen. De traditionele partijen willen ons doen geloven dat de hoge werkloosheid en de slechte economie een gevolg is van de massale migratie. Dat klopt niet. Ze zullen je niet vertellen dat hun neo- liberale en conservatieve sociaal-economisch beleidspad sinds de jaren 1980 de directe oorzaak is van de financiële crisis van 2008, de eurocrisis van 2010 en de stijgende armoede ( 25 % of 121 miljoen mensen), (jeugd)werkloosheid en kinderarmoede. Ik geloof in een mensgerichte economisch en sociaal beleid gedreven door een eerlijke en rechtvaardige beleid met een win-win situatie voor iedereen.

 

Lobbyists come last

 Lobbyists last

The influence of lobbyists in European politics should be put to check by a clearer arrangement. A   compulsory registration registry is the minimum. This will facilitate a more transparent, fairer Europe with respect for individual freedoms. We can’t rescue the euro but lose the Europeans. The activities of the lobbyists help to put too much emphasis on economic growth and too little on democratic and social growth, transparency in decision making and the deontology of the representatives of the people. A fairer Europe that I represent will de-emphasize too many economic interests and place the emphasis on the rights of the human person, his privacy and personal freedom.

 

Neen aan lobbyisten

De invloed van lobbyisten in de Europese politiek moet worden aangepakt door een duidelijkere regeling. We redden de euro maar verliezen de Europeanen. Teveel nadruk ligt op economie, te weinig op democratie, transparantie in de besluitvorming en de deontologie van de volksvertegenwoordigers. Teveel economische belangen krijgen voorrang op de rechten van de mens, diens privacy en persoonlijke vrijheid.

 

Cooperate rather than compete

Cooperate not compete

Cooperation rather than competition is the winning formula for a purposeful Europe. This guarantees that Europe protects rather than threatens its citizens. The Green political family in the European Parliament will advocate for decent jobs and equal standards such as an equal income for equal work. We want a basic income for everyone so that more self-determination and flexibility is achieved. We strive for quality education and guarantees on jobs for young people. We want a social Europol and strong cooperation between the national social inspection services to ensure that abuse on salary, housing and undermining of social security systems is made impossible. We will propose laws that will sharpen existing solidarity mechanisms, reward those that collaborate and penalize those that undertake unfair competition practices.

 

Samenwerken in plaats van concurreren

Wij willen dat Europa vertrekt vanuit solidariteit in plaats van concurrentie, dat Europa haar burgers beschermt, niet bedreigt. We pleiten voor degelijke jobs en gelijke standaarden zoals een gelijk inkomen voor gelijk werk. We willen een basisinkomen voor iedereen zodat meer zelfbeschikking en flexibiliteit mogelijk zijn. We streven naar kwaliteitsvol onderwijs en garanties op jobs voor jongeren. We willen een sociale Europol en dus sterke samenwerking tussen de nationale sociale inspectiediensten om misbruiken inzake verloning, huisvesting en ondermijning van de sociale zekerheidsstelsels onmogelijk te maken.

 

Green Economy & Fair Taxation

Green Economy

I advocate for green tax regime based on the principle that the polluter should pay, but also that the strongest shoulders bear the heaviest burden as long as we do not break their backs. There must be an absolute halt to tax havens, fiscal amnesty and tax evasion. Europe must strive for greater transparency in the use of funds and not unilaterally a fair financial policy that focuses on savings but creates opportunities for future generations by smart investments in green jobs.

 

Groene Economie & Faire Belastingen

Ik pleit voor groene belastingregime gebaseerd op het principe dat de vervuiler betaalt, maar ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Er moet een absolute einde komen aan belastingparadijzen, fiscale amnestie en belastingontduiking. Europa moet naar meer transparantie streven in het gebruik van haar middelen. Eenzijdig financieële beleidsvormingen diezich enkel op besparing richt mogen niet meer. Een faire, sociaal Europa creëert het best mogelijkheden voor de toekomstige generaties door slimme investeringen in groene banen en de groene economie.

 

 Diaspora Professional Integration

Diaspora Integration

It is sad that a teacher who trained in Africa or Asia before migrating to Europe is unable to find a job as a cleaner in a school where he or she should be teaching. It is also intolerable that a migrant who qualified as a Medical Doctor in his or her homeland cannot work even as a nurse in an hospital without going back to school for some three years. It is even more depressing to note that in the UK for instance, a Diaspora Medical Doctor is simply required to take a professional entry exam and is admitted to practice the medical profession if successful in the exam. Why is this possible in the UK and not in Belgium for example? This is a loss for both the individuals involved and Europe as well. The European Parliament has a role in professional policy harmonization.

 

Diaspora professionele integratie

Het is triestig dat een leraar die in Afrika of Azië opgeleid werd vóór de migratie naar Europa kan geen job vinden zelfs als schoonmaker in een school waar hij of zij normaalgezien moet werken als lesgever. Het is ook onaanvaardbaar dat een migrant die in zijn of haar thuisland als arts gekwalificeerd is geen job kan vinden, zelfs als verpleegkundige in een ziekenhuis, zonder bijkomende opleinding van drie jaar. Het is zelfs meer deprimerend om op te merken dat in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, een dokter van een buitenlandse afkomst gewoon een ​​professionele toelatingsexamen kan afleggen. Slaagt hij voor het examen, wordt hij zonder verdere formaliteiten toegelaten tot het uitoefenen van het medische beroep. Waarom is dit mogelijk in het Verenigd Koninkrijk en niet in België bijvoorbeeld? Dit is een verlies voor zowel de betrokken personen als voor Europa of de betrokken land. Het Europees Parlement heeft een rol in de professionele harmonisatie van diploma behaald buiten de Europees Unie.

 

 Inclusive Europe

Inclusive Europe

An inclusive and welcoming Europe sees no one as illegal. Europe must regulate migratory flows so that refugees – temporarily or otherwise – can get a safe haven. Europe has unmet and mismatched labour needs. While retraining and adaptation of training and education curriculum is required to serve the labour market better, studies and recent experiences in the care sector have shown that migration can be tuned to the needs of the labour market. We must be tough on human traffickers and employers who exploit undocumented migrants but Europe must enact more effective laws. The absence of such laws creates incentives for the bad guys. The message should be: tackle crime but don’t forget to tackle along the causes of crime. Europe must compel member states to comply better with European conventions on asylum policy and human rights.

 

Inclusief Europa

Een inclusief en gastvrij Europa ziet niemand als illegaal. Europa moet migratiestromen  reguleren, zodat vluchtelingen – al dan niet tijdelijk – een veilige haven krijgen. Europa heeft onvervulde en niet passende arbeid behoeften. Er is nood aan het aanpassen van het onderwijssyteem met nadruk op arbeidsmarktgerichte opleidingen en herschooling. Tergelijketijd hebben recente arbeidsmarktstudies en specifieke ervaringen in de zorgsector hebben aangetoond dat migratie afgestemd kan worden op de behoeften van de arbeidsmarkt. We willen hard optreden tegen mensensmokkelaars en werkgevers die mensen zonder papieren uitbuiten. Het niet van toepassing dergelijke wetten te creëeren als stimulans voor de slechteriken. De boodschap moet zijn: misdaad aanpakken, maar  niet vergeten de oorzaken van criminaliteit ook aan te pakken. Europa moet lidstaten dwingen om beter te voldoen aan de Europese verdragen inzake asielbeleid en mensenrechten.

 

Africa – Europe Trade Policy

Africa -Europe Trade Relations

Trade between Europe and Africa is as old as mankind. Trade, not aid, must define the new Europe – Africa relations. Work is needed on both sides to accomplish this laudable ideal. Fair trade policies are at the heart of this new, equitable relationship. On the face of it, any move in the direction of equitable Africa – Europe Trade Policy will ring a bell of disadvantage for Europe and a win only for Africa. I do not think so because I’m convinced that fair trade is a deciding component of a fairer Europe. This will ultimately translate into a win-win for all. I want to see a European Parliament that encourages Europe to trade fairly with Africa in the expectation that proceeds from such trade relations will surpass aids financed by the European tax payers. It will also break the unhealthy culture of Africa dependence on Europe, albeit in a gradual, phased out and durable process.

 

Afrika – Europa handelsbeleid

De handel tussen Europa en Afrika is zo oud al eeuwen oud. Handel en niet ontwikkelingshulp moet de nieuwe Europa – Afrikarelatie definiëren. Er is werk nodig aan beide kanten om dit lovenswaardige ideaal te bereiken. Fair tradebeleid moet de basis zijn voor deze nieuwe, rechtvaardige relatie. Op het eerste gezicht, zal elke stap in de richting van een billijke Afrika-Europa handelsbeleid gezien worden als nadelig voor Europa en een overwinning voor Afrika. Daar ga ik niet me akkoord, want ik ben ervan overtuigd dat eerlijke handel een beslissende onderdeel is van een rechtvaardiger Europa. Dit zal uiteindelijk leiden tot een win-win situatie voor iedereen. Ik wil een Europees Parlement dat Europa stimuleert voor een eerlijkere handel met Afrika in de verwachting dat de opbrengsten van dergelijke handelsbetrekkingen de ontwikkelingshulp  gefinancierd door de Europese belastingbetalers zal vervangen. Het zal ook de ongezonde Afrika-Europa economisch afhankelijkheidscultuur geleidelijk afgebouwd worden op een duurzame manier.